Canon de rugăciune 11 septembrie. Sfânta Cuvioasă Teodora din Alexandria

Rugăciunea zilei de 11 septembrie. În calendarul ortodox credincioșii o prăznuiesc, în această zi, pe Cuvioasa Teodora din Alexandria.

Troparul Sfintei Cuvioase Teodora din Alexandria, glasul al 8-lea:

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Maică Teodora, duhul tău.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Deschide-voi gura mea…

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Umple gura mea de lauda Ta, Doamne, a Celui Ce Te măresc pe Tine Cel mult Mărit, ca să cinstesc ostenelile Sfintei Teodora, care a bineplăcut Ţie prin strălucirea vieţii.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răsărit-a astăzi sfinţită prăznuirea ta, mai luminată decât soarele, luminând sufletele celor din lume şi gonind întunericul demonilor, ceea ce eşti vrednică de minune.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucirea soarelui acestuia apunător, nu ţi-a vădit greşlile tale; iar Soarele Cel Neapus te-a cunoscut, ca Unul ce toate le ştie; şi a luminat ochii sufletului tău cu razele pocăinţei, ceea ce eşti de Dumnezeu fericită.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca pe o Cămară Însufleţită, ca pe un Locaş fără prihană, ca pe o Uşă a cerului, ca pe o Masă Dumnezeiască şi ca pe un Palat şi Scaun al Stăpânului, cu laude să cinstim pe Maria cea Preacurată.

Cântarea a 3-a. Irmos: Pe ai tăi cântăreţi…

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îmbrăcându-te cu haină şi cu cuget bărbătesc, te-ai amestecat pe tine cu adunarea monahilor, luptându-te cu stăpânitorul lumii cel viclean.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu bărbăţie ai întărit slăbiciunea femeiască, mutându-ţi numele şi schimbându-ţi chipul, te-ai arătat pe tine prin fapte dar cinstit şi iubit lui Dumnezeu, Sfântă Cuvioasă Teodora.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuget smerit şi cu lăudată supunere, te-ai dat spre ascultarea slugilor lui Dumnezeu; pentru aceea, însuţi te-ai suit pe tine către înălţimea nepătimirii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Mă tulbură viforul păcatelor şi valul cugetelor celor necuvioase; milostiveşte-te, Preacurată şi-mi întinde mână de ajutor ca o Milostivă, pentru ca, mântuindu-mă, să te măresc.

Cântarea a 4-a. Irmos: Sfatul cel neurmat…

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nevoitu-te-ai slăvită prin posturi de multe zile, ca şi cum ai fi fost fără de trup, întărindu-ţi-se neputinţa cu voia lui Hristos cea Atotputernică, hrănindu-te cu dar Dumnezeiesc.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeiască îmbrăcăminte poftind şi podoaba nestricăciunii dorind, ţi-ai îmbrăcat trupul tău cu haine simple de păr, fericită.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vezi smerirea şi necazul meu, ascultă-mi lacrimile şi tânguirea şi-mi uşurează lanţul păcatului cel greu, striga Sfânta Teodora către Însuşi Cel Ce poate să mântuiască.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preaminunată Maica lui Dumnezeu, străluceşte-mi mie raza pocăinţei, risipeşte-mi întunericul răutăţilor mele cele fără măsură, Fecioară; goneşte cugetele inimii mele cele viclene.

Cântarea a 5-a. Irmos: Spăimântatu-s-au toate…

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Spăimântatu-s-au cetele cele fără de trup, văzându-te pe tine cu trup de materie râvnind vieţiilor celor îngereşti şi biruind pe vrăjmaşul, care cu înşelăciune odinioară te-a vătămat, Sfântă Teodora.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sălbătăcirea fiarelor ţi-a supus ţie Dumnezeu, dându-ţi dar dese tămăduiri; aceasta o propovăduieşte cel ce prin mâna ta s-a tămăduit de sfărâmare şi de mâncarea fiarei celei sălbatice s-a mântuit, pururea fericită.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vrăjmaşul cel viclean multe feluri de supărări a pornit asupra ta, maică; dar cu sabia smereniei l-ai rănit pe el, cuvioasă, zdrobindu-i capul cel mult meşteşugăreţ, Preacuvioasă Teodora, de Dumnezeu insuflată.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Hrăneşti pruncul fără de împotrivire şi suferi năpăstuirea cea de ponos, mulţumind Stăpânitorului tuturor, Celui Ce te-a întărit şi te-a preamărit, Sfântă Teodora, Prealăudată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Puterea şi Întărirea inimii mele celei slabe, tu eşti, Fecioară Neispitită de nuntă şi Zid Nesfărâmat, mântuindu-mă de relele cele din partea diavolului şi întorcând înapoi năvălirile şi taberele vrăjmaşului celui cumplit.

Cântarea a 6-a. Irmos: Înţelepţii lui Dumnezeu…

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vărsând izvor de lacrimi neîncetat, nu ai contenit suspinurile, ci cu răbdare ai suferit ostenelile şi înstrăinarea vieţii pustniceşti cu mulţumire, ceea ce eşti de Dumnezeu fericită.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având băutură din mare şi hrănindu-te cu ierburi sălbatice, sălăşluind cu fiarele, locuiau în pustie ca şi cum ai fi fost în cer, ceea ce eşti vrednică de minune.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Suferit-ai arşiţa soarelui şi ai răbdat gerul nopţii, încălzindu-te de Darul Dumnezeiescului Duh. Pentru aceea, te desfătezi acum, întru fericirea cea de sus.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Năstrapa şi Masa cea Dumnezeiască, pe Ţarina cea Nearată care a odrăslit Pâinea vieţii, pe Muntele cel Sfânt, pe Fecioara, Născătoarea de Dumnezeu, cu laude să o cinstim.

CONDAC, glasul 1. Podobie: Ceata îngerească…

Scăpând de noaptea patimilor, de Dumnezeu cugetătoare Cuvioasă Teodora, ai năzuit cu gândul către Soarele Cel Strălucit, omorându-ţi săltările trupului cu nevoinţă. Pentru aceea, te-ai făcut pildă sihaştilor cu viaţa şi îndreptare celor căzuţi; pentru aceea, te cinstim.

Cântarea a 7-a. Irmos: N-au slujit făpturii…

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu bătăi cumplite te-a chinuit vrăjmaşul cel cu multă cruzime, având năluciri de mândrie, socotind că te va birui, dar ia-i surpat trufia lui cea deşartă, cântând: Domnul şi Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lacurile secate de tot le-ai umplut de ape, cu rugăciunile tale, mărită, făcând minunea de faţă şi mărind pe Dumnezeu, Care te-a preamărit pe tine; Căruia strigăm: Domnul şi Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aţâţările patimilor le-ai stins cu curgerile lacrimilor şi spinii vrăjmaşilor cu focul postirii i-ai ars, cântând: Domnul şi Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Împărăteasă Fecioară, care ai născut pe Împăratul Hristos, milostiveşte-te şi mă miluieşte şi mă întăreşte întru credinţă pe mine, care sunt învăluit de patimi şi mă îndreptează către calea mântuirii, Ceea ce eşti Mântuirea credincioşilor.

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe tinerii cei binecredincioşi…

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Povăţuitorul tău, Sfântă Teodora, având mintea strălucită prin curăţenie, a fost răpit la înălţime şi a privit bunătăţile ce ţi-a gătit ţie Hristos, Răsplătitorul ostenelilor.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cetele îngerilor şi ale mucenicilor şi ale cuvioşilor, mergând cu cântări înaintea sufletului tău, l-au adus la locaşurile cele cereşti, la odihna celor ce se veselesc acolo, unde este desfătarea celor ce strigă: pe tine Te preaînălţăm, Hristoase, în veci.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adunându-se mulţime de sihaştri ca să îngrijească Dumnezeiescul tău trup, au văzut lucruri minunate; căci tu, fiind cu trupul femeie, ai binevoit a locui în mijlocul bărbaţilor, fiind acoperită de Mâna Celui Atotputernic, cugetătoare de Dumnezeu, Cuvioasă Teodora.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

În urma ta au alergat femeile, simţind mirurile cele cu dulce miros, ale Unuia Născut Fiului, Cel Ce a strălucit din pântecele tău, Preacurată Dumnezeiască Mireasă, Fecioară, Ceea ce nu ştii de nuntă, Ceea ce împreună cu tine împărăţesc cu adevărat lăudând pe Hristos în veci.

Cântarea a 9-a. Irmos: Tot neamul pământesc…

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apus-ai ca o stea în lume, prealăudată şi ai răsărit în viaţa cea mai presus de lume, lăsându-ne nouă ca o rază bunătăţile vieţii tale, spre luminarea inimilor tuturor celor ce cu credinţă săvârşesc sfântă pomenirea ta.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Porţile cerurilor, deschizân du-se, te-au primit pe tine, fericită şi în Biserica celor întâi născuţi s-a sălăşluit sfinţitul tău suflet, iar acum te bucuri împreună cu cei aleşi, pururea pomenită, unde este glasul celor ce prăznuiesc de-a pururea şi Lumina Cea Neînserată.

Stih: Sfântă Cuvioasă Teodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

După cum ai nădăjduit, iată ai aflat răsplătirea ostenelilor tale, desfătarea cerurilor şi dorind după izvorul bunătăţilor, Hristos, Mirele Cel Preacinstit, te îndulceşti de privirea Lui; şi vezi cele ce văd îngerii, Preafericită Teodora.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Miluieşte-mă, Preacurată, Ceea ce ai născut pe Mântuitorul Cel Preamilostiv. Milostiveşte-te spre robul tău, îndreptează-mă către căile pocăinţei. Apără-mă de smintelile vicleanului; şi mă izbăveşte de pândirile lui, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Ajutătoare credincioşilor.

SEDELNA, glasul al 4-lea Podobie: Degrab ne întâmpină…

Cu sihăstrie ţi-ai luminat sfinţita ta podoabă şi te-ai adus ca un prinos lui Dumnezeu Celui Ce S-a Întrupat, Sfântă Teodora de Dumnezeu insuflată; şi luând de la Dânsul dar de tămăduiri, goneşti negura bolilor, fericită şi te rogi ca să ne mântuim toţi cei ce te lăudăm pe tine.

SEDELNA la Praznicul Naşterii Maicii Domnului,glasul al 4-lea Podobie: Degrab ne întâmpină…

Iuda măreşte-te şi David întăreşte-te, Adame înnoieşte-te şi Levi veseleşte-te, că din voi S-a născut mie Hristos, încordează-ţi canonul, scriitorule de cântări şi spune: cine este Fecioara care s-a născut? Este Maica lui Hristos Dumnezeu, Hrănitoarea Vieţii noastre.

Sursă: doxologia.ro

*Acest site web nu oferă sfaturi medicale și nici nu sugerează utilizarea tehnicilor ca formă de tratament pentru probleme fizice, pentru care este necesar sfatul unui medic. Dacă decideți să aplicați informațiile conținute în acest site, același lucru nu își asumă nicio responsabilitate. Intenția site-ului este să fie ilustrativă, nu îndemnatoare sau didactică. Important: întregul conținut al site-ului web www.stiriactuale.org are doar scop informativ și nu înlocuiește, în niciun caz, activitatea specialiștilor din cele mai diverse segmente de sănătate (medici, kinetoterapeuți, asistenți medicali, nutriționiști, psihologi, dentiști, printre altele).Nu vindem niciun tip de produs sau serviciu. Informațiile pe care le aducem sunt naturale tocmai pentru a evita posibilele efecte secundare, cu toate acestea este întotdeauna bine să consultați un specialist înainte de a ingera sau de a aplica orice medicament, chiar dacă este natural (acest lucru nu se aplică în principal femeilor însărcinate sau persoanelor cu restricții alimentare, de exemplu indiferent de motiv).
Stiri